1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Wnioskodawca: "MIR-WIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tytuł projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez firmę Mir-Wit w miejscowości Olsztyn przy Al. Obrońców Tobruku 11.

Wartość ogółem: 752145.00

Wydatki kwalifikowalne: 611000.00

Wnioskowane dofinansowanie: 336050.00

Inwestycja objęta niniejszym projektem polega na zakupie i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20,88kW oraz zakupie i montażupowietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej 32,50 kW (moc elektryczna 8,83 kW), w budynku położonym w miejscowości Olsztyn przyAl. Obrońców Tobruku 11 na działkach nr 97 41/8,41/10,41/12,41/14 obręb 110

Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej zeźródeł odnawialnych, w tym energii aerotermalnej do produkcji energii cieplnej oraz energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej.Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Budowa dachowej elektrowni fotowoltaicznej w 2018 roku o mocy 20,88 kW w miejscowości Olsztyn o rocznej produkcji 19 638 kW.
  2. Zakup i instalacja pompy ciepła o mocy grzewczej 32,50 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku w miejscowość Olsztyn.
  3. Zmniejszenie emisji CO2 do środowiska dzięki zastosowaniu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w 2019 roku o 48,695 ton/rok.
  4. Wzrost wykorzystania energii cieplnej i energii słonecznej do ogrzania obiektu i produkcji prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł.